Veilederen for forløp i barneverninstitusjon er faglig normerende for alle institusjoner uavhengig av funksjon/målgruppe og eier. Den gjelder fra 1. januar 2022 og erstatter veileder fra 1. januar 2021. Veilederen blir oppdatert i takt med ny kunnskap og utviklingen av tjenestene. Veilederen er delt i tre. Del 1 gir nasjonale faglige anbefalinger for alle barneverninstitusjoner i Norge uavhengig av målgruppe og eier. Del 2a gir nasjonale faglige anbefalinger for alle omsorgsinstitusjoner i Norge. Del 2b gir nasjonale faglige anbefalinger for alle behandlingsinstitusjoner i Norge. Støttedokumenter til de spesifikke forløpene (2a- omsorg og 2b-behandling) er forslag til verktøy som kan benyttes for å utføre oppgaver og ivareta viktige elementer i forløpet på en faglig god måte. Veilederen for forløp i barneverninstitusjoner bygger på oppdatert faglig kunnskap og forskning på barnevernfeltet, og gir anbefalinger om hva som er god barnevernfaglig praksis. Den beskriver oppfølgingen av barnet fra inntak, underveis i tiltaket og overgangen til eventuelle videre tiltak. Veilederen har som mål å bidra til at barn og deres familie møter en felles standard for institusjonsopphold uavhengig av hvilken hjemkommune de tilhører. Forløpet gir anbefalinger for oppfølging av barnet gjennom hele oppholdet på institusjonen. Medvirkning, kartlegging, samarbeid med familie, skole og barnevern- og helsetjenester, i tillegg til skriftlig og etterprøvbar dokumentasjon, er viktig gjennom hele forløpet. Veilederen vil være retningsgivende i avveiningene av hva institusjonene må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet. Valg av løsninger som i vesentlig grad avviker fra veilederen forventes å bli begrunnet og dokumentert. Med grunnlag i det lovfestede forsvarlighetskravet vil også tilsynsmyndighetene og godkjenningsmyndighetene kunne konstatere avvik med hjemmel i forsvarlighetskravet, enten alene eller i kombinasjon med barnevernlovens øvrige bestemmelser.

47 s., utgitt av Bufdir i 2021.