I dette rundskrivet gir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) retningslinjer til forskrift av 18. desember 2006 nr. 1478 om mekling etter ekteskapsloven og barneloven. Rundskrivet erstatter Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-02/2008. Forskriften har regler om meklingens innhold, godkjenning av meklere, hvem som kan foreta mekling, stedet for mekling, innkallingen, plikt til å møte til mekling, vilkårene for å utstede meklingsattest, protokollføring og kostnader. I dette rundskrivet er den enkelte paragraf i forskriften gjengitt med utfyllende merknader. Forskriften gjelder alle meklere, både meklere i familievernet og de eksterne meklerne. Lov om familievernkontorer (familievernkontorloven) og forskrift av 20. desember 2007 om føring av klientjournal og meklingsprotokoll ved familievernkontorene mv gjelder kun meklere i familievernet.

30 s., utgitt av Bufdir i 2021.