Slettebø, Tor og Paulsen, Veronika | Christoffersen, Hanne | Aadnanes, Margrete

Stadig flere barnevernstjenester og barnevemsinstitusjoner benytter i dag familieråd i sitt akuttarbeid. Direktoratet ønsker kunnskap om bruk av familieråd i akutte situasjoner. Direktoratet er særlig interessert i dokumentasjon på hvorvidt familieråd er en hensiktsmessig metode å benytte i disse situasjonene og hvorvidt det er til det beste for barnet. Målet med denne rapporten har vært 1) å frembringe kunnskap om hvorvidt bruk av familieråd i akuttsaker bidrar til å styrke relasjoner i og rundt familiene og på hvilken måte, og om det bidrar til kontinuitet i barn og ungdoms relasjoner, 2) å frembringe kunnskap om hvordan barn og foreldre medvirker i akutt familieråd og 3) å belyse hvilke forutsetninger som må være til stede for å ta i bruk familieråd i akuttsaker. Det er gjennomført individuelle intervjuer med deltakere i 23 familieråd. I tillegg er det gjennomført individuelle intervjuer med 12 familierådskoordinatorer fra tre regioner, 36 ansatte i barneverntjenestene (saksbehandlere, ledere, familierådskoordinatorer, en familieterapeut, en rådgiver fra til sammen ni ulike barnevernskontorer). Utvalget av tjenester representerer variasjon i både størrelse, geografisk beliggenhet, by/land, samt erfaring og består av tjenester hvor det er stort fokus på familieråd, tjenester hvor det brukes i noen grad og tjenester hvor det nesten ikke gjennomføres familieråd. I tillegg til å kartlegge brukernes erfaringer med familieråd i akuttsaker, bidrar undersøkelsen med kunnskap om brukernes erfaringer med akuttplasseringer generelt. Undersøkelsen viser at bruk av familieråd i de fleste akuttsituasjonene bidrar til å styrke relasjoner i og rundt barnet og familien. Undersøkelsen viser videre at bruk av familieråd i de fleste akuttsituasjonene bidrar til å styrke relasjoner i og rundt barnet og familien. Dette er hovedrapporten fra prosjektet "Familieråd når det haster med å finne en løsning".

132 s., utgitt av VID vitenskapelige høgskole og NTNU i 2021.