Denne rapporten dokumenter andre statusmåling for tiltakene dialogmøter, læringsnettverk og veiledningsteam, som inngår i Bufdirs kompetansesatsing for kommunalt barnevern i perioden 2018-2024. Våren 2021 fremstår alle de tre tiltakene som godt implementert mange steder i landet. Tiltakene har gitt effekter i form av økt samarbeid mellom kommuneledelse og barnevernstjenester, bedre struktur og ledelse av barnevernstjenester, og økt samarbeid om tiltaksutvikling, rutiner og barnevernfaglig arbeid mellom kommunale barnevernstjenester. I mange kommuner har dette gitt konkrete effekter i form av en mer velfungerende barnevernstjeneste, og det er god grunn til å tro at dette har bidratt til bedre tjenester til sårbare barn, ungdom og familier. Statusmålingen synliggjør imidlertid også at det er stor variasjon i hvordan tiltakene virker lokalt. En del kommuner ser foreløpig ut til å ha fått lite nytte av tiltakene.

81 s., utgitt av Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad i 2021.