Som fagdirektorat på likestillingsfeltet har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fått i oppdrag å følge og kartlegge likestillingskonsekvenser av pandemien, og å følge utviklingen og rapportere jevnlig til Kulturdepartementet (KUD). I denne rapporten oppsummerer vi tilgjengelig og oppdatert kunnskap om likestillingskonsekvenser av covid-19 og peker på sentrale utfordringer og muligheter i tiden framover. Fokus for rapporten er likestilling på områder som arbeid og økonomi, omsorgsarbeid og kombinasjon av arbeid og familieliv, vold, rasisme, trakassering og hatefulle ytringer, og likeverdige tjenester, isolasjon og livskvalitet.

39 s., utgitt av Bufdir i 2021.