I dette deloppdraget skal Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådene, Kriminalomsorgsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet kartlegge og vurdere sektorenes ansvar og tilbud til målgruppen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har fått ansvar for å utarbeide en samlet vurdering av de ulike sektorens mandat og ansvarsområde, om det er uklart, overlappende eller eventuelt lite hensiktsmessig. Dette innebærer å vurdere om det samlede tilbudet til målgruppen er dekkende, herunder vurdere grensesnitt, eventuelle hull og samhandlingsutfordringer mellom sektorene. Denne rapporten er svar på deloppdrag A i felles likelydende oppdrag til direktoratene, og i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Tildelingsbrev 2019- Tillegg 8 punkt 8.1.

44 s., utgitt av Bufdir i 2020.