Bufdir har for første gang laget en rapport med samlet oversikt over status for forskningen på alle direktoratets fagområder. Den danner grunnlag for det videre arbeidet med kunnskapsutvikling. Rapporten ble utarbeidet som følge av et oppdrag i tildelingsbrevet for 2020, og er den den første av en serie årlige rapporter som Bufdir skal lage om forskningsarbeidet på områdene vi har ansvar for: barnevern, familievern, krisesenter og adopsjon, samt for de sektorovergripende områdene oppvekst, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Områdene Bufdir har ansvar for, utgjør til sammen mange og brede fagområder der det publiseres et stort antall forskningsartikler, rapporter og annen kunnskap som er nyttig i fagutviklingen. Statusen som beskrives i denne rapporten, bygger på oppsummert kunnskap fra inn- og utland, samt primærforskning som Bufdir har anskaffet de senere årene. Den viser også hva vi har behov for å vite mer om.

141 s., utgitt av Bufdir i 2021.