Kojan, Bente Heggem og Nilsen, Marianne | Storhaug, Anita Skårstad | Agerup, Tea | Clifford, Graham | Lichtwarck, Willy

Litteraturstudiens fokus har vært å se på hva som finnes av kunnskap om barnevernets arbeid med vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner i en norsk kontekst. Målene har vært å sammenstille eksisterende kunnskap, undersøke hvilke typer litteratur som er tilgjengelig samt identifisere sentrale kunnskapshull når det gjelder barnevernets arbeid med vold og seksuelle overgrep mot barn. Studien er avgrenset til å se på ulike former for vold og seksuelle overgrep som barn erfarer i sine nære relasjoner. Studien omfatter fysisk mishandling (pyhsical abuse), psykisk mishandling (emotional abuse), seksuelle overgrep (sexual abuse) og vitne til vold i nære relasjoner (witnessing domestic violence). Også det som kan ses som mer særegne former for vold, som negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, kommer inn under flere av disse volds – og overgrepskategoriene. Studien utgjør første del i et større forskningsoppdrag som ledes av Elisiv Bakketeig, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Prosjektet er finansiert av Bufdir, og er et samarbeid mellom NOVA, Institutt for sosialt arbeid ved NTNU og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

72 s., utgitt av NTNU i 2020.