Tveito, Siri Berg

Notatet beskriver hvordan barneverntjenesten ivaretok arbeidet med vold og overgrep under den første fasen av koronapandemien, fra den såkalte «nedstengningen» av samfunnet 12. mars og frem til intervjuene ble gjennomført i juni/juli 2020. Studien tar utgangspunkt i intervjuer med ledere ved 20 barneverntjenester. NOVA har undersøkt hvilke følger koronapandemien fikk for barneverntjenestens generelle drift og organisering. Forskerne finner at tjenestene var proaktive. Den første tiden ble det gjort et betydelig planarbeid for å ivareta driften. Saksporteføljen ble risiko- og sårbarhetsanalysert, for å avklare hvilke familier som måtte prioriteres i en tid med redusert drift. Saker om vold og overgrep ble gjennomgående prioritert og fikk, slik lederne så det, tettere og raskere oppfølging enn i en normalsituasjon. Notatet er skrevet på oppdrag fra Bufdir, som en delstudie i et større forskningsprosjekt om barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep.

51 s., utgitt av NOVA i 2021.