Kjelsaas, Iselin og Backe-Hansen, Elisabeth | Ellingsen, Dag | Guldvik, Maria Køber | Vennerød, Øyvind | Pedersen, Simen

I prosjektet har vi vurdert hvordan man kan finne best egnede barnevernstiltak for barn og unge som skal bo utenfor hjemmet. Vi har særlig sett på avveininger mellom institusjon og fosterhjem. Fosterhjem er det klart vanligste, og mest foretrukne, tiltaket når barn og unge skal bo utenfor hjemmet. Vi finner at barneverntjenester synes det er krevende å velge riktig plasseringstiltak. Valg av tiltak innebærer avveining mellom hensyn som ofte er motstridende, og valgene er ofte preget av stor usikkerhet. I praksis har også kapasitetsmangler, særlig på fosterhjemssiden, mye å si for valg av tiltak. Krevende valg, usikkerhet og kapasitetsutfordringer gjør at feil tiltak noen ganger velges. Det kan blant annet føre til utilsiktede flyttinger og ha negative konsekvenser for barn og unges senere liv. Utfordringene i valg av tiltak synes særlig å ligge i gråsonen mellom hvilke barn og ungdommer som bør bo i en omsorgsinstitusjon eller et fosterhjem. En løsning for å minimere feilplasseringer er å bedre informasjonen om barn og unge som skal plasseres utenfor hjemmet, eksempelvis gjennom utredning, og etablere bedre kriterier for valg av ulike tiltak. For at en plassering skal bli vellykket, er det også viktig å sikre medvirkning og oppfølging av tiltak. Videre har vi skissert en sjekkliste for å kvalitetssikre vedtak, samt bedre rutiner for å ta de vanskeligste avgjørelsene.

Utgitt av Menon Economics i 2020.