Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning. En fritidskortordning skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn i alderen 6–18 år. Målet er at flere barn og unge skal få mulighet til å delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Barn skal selv kunne velge hvilken faste, organiserte aktivitet de ønsker å bruke midlene på. I ordningen står samarbeid mellom kommune og frivillig sektor sentralt. Bufdir har ansvar for å utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning, inkludert å utvikle en digital løsning. Bufdir har også vært sekretariat for det nasjonale ungdomspanelet som skal bidra til ungdomsmedvirkning i vurderingen av en nasjonal ordning.

18 s., utgitt av Bufdir i 2021.