Brekke, Torkel

Dette er en rapport om imamers roller som rådgivere i feltet familierettede tjenester. Bakgrunnen for rapporten er Bufdir sitt behov for mer kunnskap om imamer som aktører i feltet. Den norske kirke driver en stor del av familievernkontorene i Norge. Vi vet imidlertid lite fra før om den uformelle rollen som religiøse ledere tar i familierettede tjenester i forskjellige religiøse minoritetsmiljøer, og denne rapporten er et forsøk på å skaffe ny kunnskap om noen bestemte sider av denne problemstillingen. Imamene har god kjennskap til familievernet og barnevernet. Alle hadde hørt om barnevernet, mens 4 av 35 kjenner ikke kjenner til familievernet. Mange imamer bruker mye på familiespørsmål. Imamene mener at de er kompetente til å gi råd til familier og ektepar, men i intervjuer gir de uttrykk for at de bare er kompetente innenfor klare rammer, som handler om hva islam sier om familielivet. Rollen begrenses også av at den for mange er et frivillig verv eller midlertidig deltidsstilling. Imamene ser positivt på mer samarbeid med det offentlige på familieområdet, men det er også skepsis til barnevernet blant dem. Formålet med prosjektet var å skaffe kunnskap om praksis i norske moskeer når det gjelder familierettede tjenester. Dette kan gi grunnlag for utvikling av familievernets arbeid overfor norske muslimer og for samarbeid med moskeer.

Utgitt i 2020.