Øverli, Ingvil Thallaug og Gundersen, Tonje

Dette notatet om familieverntjenestens organisering, arbeid og erfaringer under covid-19-pandemien er skrevet på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet var behovet for å forstå hvordan nedstengning og begrensning i familieverntjenestens tilbud i tidsrommet mars til juni 2020 påvirket familievernets brukere. Dessuten ønsket man kunnskap om hvilke erfaringer familieverntjenesten hadde med endringer i organisering, tilbud og etablering av nye verktøy og løsninger for kontakt med brukere under nedstengningen. Notatet er basert på en intervjustudie med kontorledere ved 20 store og små familievernkontor med ulik organisatorisk tilknytning og geografisk plassering. Prosjektet inngår som en del av et større forskningsprogram om familieverntjenestens arbeid som NOVA har fått i oppdrag fra Bufdir å gjennomføre. Forskningsprogrammet vil ha en innramming knyttet til likeverdig tjenestetilbud til familier i en mangfoldig befolkning, og legger opp til fem delprosjekter med egne leveranser. Prosjektet om familievernet under covid-19-pandemien er en av flere studier som NOVA skal gjennomføre om erfaringene fra krisen bl.a. i statens barnehus og kommunale barnevernstjenester. Dette materialet skal brukes som grunnlag for en samlestudie om erfaringene fra alle tjenestene. Målet for dette notatet har vært å gi en grundig beskrivelse av hvordan familieverntjenesten opplevde de organisatoriske endringene og tilpasningene fra nedstengningen av tjenesten 12. mars 2020 til vi gjennomførte vår datainnsamling på forsommeren. Videre har vi lagt vekt på å vise hvordan familieverntjenesten opplever at brukernes situasjon har endret seg i den perioden. Vi ønsket også å undersøke hvilken betydning begrensningene og endringene for kontakt med brukere i form av telefon- og videokonsultasjon hadde. Vårt formål med denne studien av familievernets erfaringer i krisetid er å bidra til utvikling og styrking av familieverntjenesten videre, også i møte med fremtidige behov for smitteverntiltak.

54 s., utgitt av NOVA i 2021.