Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1 000 personer over 15 år fra hele landet. Utvalget er vektet for best mulig å gjenspeile populasjonen med tanke på kjønn, alder og geografi for best mulig å gjenspeile populasjonen. Intervjuene ble gjennomført i perioden 27. oktober -2. november 2020. Målsettingen med undersøkelsen har vært å kartlegge befolkningens holdninger og tillit til barnevernet. I denne rapporten presenteres hovedfunn og eventuelle statistisk signifikante forskjeller mellom undergrupper. Se komplett tabellvedlegg (egen rapport) for mer informasjon.

19 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2020.