Veilederen skal bidra til bedre forståelse av og hjelp til familier der barn uttrykker vegring for samvær med en av sine foreldre. Kunnskapen er relevant for alle instanser som er i kontakt med familien om barnets vegring, slik som familievern, barnevern, tingretten, BUP og forebyggende helsetjenester i kommunen. Veilederen søker ut fra et systemisk perspektiv å belyse mulige årsaker til at samværsvegring kan oppstå, opprettholdes og forsterkes, og gir konkrete råd til hvordan du som fagperson kan samtale med familien.

39 s., utgitt av Bufdir i 2020.