Blaasvær, Nora og Muller, Ashley Elizabeth | Zinöcker, Severin | Jardim, Patricia S. Jacobsen

Våren 2020 publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en systematisk oversikt over systematiske oversikter som undersøkte effekt av tiltak for barn og unge med atferdsvansker og/eller som har begått kriminelle handlinger. I august 2020 fikk FHI i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å gjøre et dypdykk i oversiktene som inngår i den systematiske oversikten. Oppdraget var å beskrive hvor mange barn/unge har bedring i atferdsvansker og kriminalitet av de tiltakene som viste pålitelige, merkbare effekter i oversikten. Beskrive hvorvidt barn og unge opplever tilbakefall, og hvorvidt bedringen i atferd vedvarer over tid. Beskrive kost-nytte av de tiltakene som viste pålitelige, merkbare effekter. Beskrive hvilke kontekster de tiltakene som viste pålitelige, merkbare effekter var utført under (hvor praksisnært).

57 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2020.