Muller, Ashley Elizabeth og Jardim, Patricia Sofia Jacobsen | Ames, Heather | Zinöcker, Severin

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om bruk av lukkede institusjoner i OECD-land. Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’. Vi søkte i august 2020 i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter empirisk litteratur, publisert 2015-2020. Én forsker gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandler lukkede institusjoner for barn og unge. De fleste studiene undersøkte effekt av eller barn og unges erfaringer med lukkede institusjoner generelt sett. Kun ca. 30 studier undersøkte effekt av eller erfaringer med spesifikke tiltak eller tilnærminger tatt i bruk i lukkede institusjoner. I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.

40 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2020.