Covid-19-pandemien og smitteverntiltakene har i stor grad påvirket hverdagen til barn og unge. Bufdir og Utdanningsdirektoratet har gjennomført spørreundersøkelser for å kartlegge hvordan tilbudet om aktiviteter til barn og unge har endret seg som følge av pandemien. Barns deltagelse i ferie- og fritidsaktiviteter og sommerskole er viktig for å oppleve inkludering, mestring og vennskap. Deltakelsen i fritidsaktiviteter har en sosial gradient, og det er vel dokumentert at barn i familier med lavere inntekt og utdanning deltar mindre enn øvrige barn. Bufdirs kartlegging i mai 2020 viste en kraftig nedgang i planlagte gruppeaktiviteter for barn og unge sommeren 2020. Bufdir og Utdanningsdirektoratet beskriver i dette dokumentet hvordan tilbudet faktisk ble, basert på nye undersøkelser i august 2020. Vi har spurt om tilbud i regi av frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsene viser at aktørene vi har spurt har snudd seg rundt og tilbudt fritidsaktiviteter og sommerskole til barn og unge i sommer på tross av utfordringene covid-19-situasjonen medfører. De spurte organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner har gjort en betydelig innsats i en krevende situasjon. Det er likevel færre barn som har deltatt, i mange tilfeller på grunn av smittevernhensyn. Nesten ingen av de frivillige organisasjonene som har svart på denne undersøkelsen avlyste sine aktiviteter. Dette inkluderer flere som planla å avlyse aktivitetene da vi undersøkte i mai 2020.

15 s., utgitt av Bufdir og Udir i 2020.