Dette er den syvende statusrapporten fra koordineringsgruppen, og den første rapporten etter sommerferien. Tidligere statusrapporter fra koordineringsgruppen er tilgjengelige på bufdir.no. I denne statusrapporten er koordineringsgruppen bedt om å kartlegge hvordan/ om tjenestetilbudet for barn og unge fortsatt er påvirket. Rapporten har også et eget kapittel om hvordan sommeraktivitetene for barn og unge har blitt påvirket av koronapandemien. Som de tidligere rapportene har vist, ble tjenestetilbudet til barn og unge sterkt svekket under nedstengingen i vår. Personell ble omdisponert, fysiske møter ble erstattet av digitale møter, og mange tjenester reduserte tilbudet. For eksempel var nesten 40 prosent av skolehelsetjenestene omdisponert i mai, og 70 prosent av barnevernsansatte hadde hjemmekontor. Det har tatt lang tid å gjenåpne mange av tjenestene og få dem tilbake til normal drift. Smitten har økt etter sommerferien. Koordineringsgruppen er bekymret for at endringer i smittesituasjonen vil påvirke tjenestetilbudet negativt. Gruppen advarer mot nye nedstenginger som kan føre til alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge. Det har vært en markant økning i antall henvendelser til Alarmtelefonen siden 15. mars: I juni og juli var det dobbelt så mange som i fjorSpørretjenesten Ung.no varslet i juni/juli Kripos om 39 spørsmål fra barn og unge som handlet om «fare for liv og helse», noe som var 24 flere enn på samme tid i fjor. En klar overvekt av varslene handlet om «vold/overgrep i nære relasjoner». Barn og unge har rett til opplæring. Skoler og barnehager kan også være et avgjørende pusterom for barn og unge som lever i stressende familiesituasjoner. Ansatte i skoler og barnehager som møter barna hver dag er også viktige for å fange opp dem som lever i dårlige forhold og melde inn bekymringer. Derfor er det spesielt viktig at disse tilbudene opprettholdes fremover. Vi har tidligere skrevet at det primært har vært tre forhold som påvirker tjenesteleveransene under pandemi: smittevernhensyn, personellsituasjonen og virksomhetens behov for å bruke personellet til å forberede seg. Dette har ligget til grunn for rapporteringen til koordineringsgruppen, der vi har sett på hvordan nedstenging har påvirket tjenestene til barn og unge, og tilstrebet mer normal drift av tjenester. Etter hvert som epidemien har vært under kontroll, er det primært grunnleggende smittevernhensyn som begrenser tjenesteutøvelsen. Myndighetenes strategi har endret seg fra å ha generelle smittevernstiltak (med nedstengning) til å arbeide målrettet inn mot testing, isolering, karantenering der det er utbrudd. Tiltak blir i større grad lokalt rettet.

42 s., utgitt av Bufdir i 2020.