Nøkleby, Heid

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vurdert et antall publikasjoner om samvær etter omsorgsovertakelse i regi av barnevernet. Oppdraget var å beskrive og vurdere to publikasjoner, og kort oppsummere og vurdere den metodiske kvaliteten til seks oversikter: Boyle 2017, Bullen 2015, Egelund 2003, Iyer 2020, Sen 2011 og Scott 2005. Bakgrunnen for oppdraget er at Bufdir skal utarbeide retningslinjer for å fastsette samvær etter omsorgsovertakelse, og ønsker å vite hvilken forskning som foreligger på dette og hvor pålitelig den er.

22 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2020.