Melby, Line og Ulset, Gro | Paulsen, Veronika | Wågø, Solvår | Høyland, Karin | Kaasbøll, Jannike

Opprettelsen av pilotprosjektet "Nytt institusjonstilbud" har sin bakgrunn i et ønske om å bedre den psykiske helsehjelpen til barn og unge i barnevernet. Det er godt dokumentert at barn og unge i barnevernet har høy forekomst av psykiske lidelser. Samtidig tyder forskning på at helsetilbudet til denne gruppa er utilstrekkelig. I følgeforskningsprosjektet som vi her oppsummerer resultater fra, har vi fulgt de to pilotinstitusjonene Bodø behandlingssenter og Lunde behandlingssenter i perioden oktober 2018 til februar 2020. Det overordnede målet med prosjektet har vært å innhente kunnskap og erfaringer, og å evaluere etablering og drift av pilotinstitusjonene som prøver ut den integrerte modellen der omsorg og behandling for psykiske vansker gis samtidig. I den første delen av prosjektet undersøkte vi "pre-implementeringsfasen" og gjorde en vurdering av i hvilken grad grunnlaget for etablering av de to institusjonene var tilstrekkelig for å sikre en god implementering og påfølgende drift. I den siste delen av prosjektet har vi jobbet med tre hovedproblemstillinger: I hvilken grad er det samsvar mellom føringer gitt av nasjonalt prosjekt og dagens praksis i institusjonene? Hva er ungdommenes erfaringer med å bo og få behandling ved Bodø eller Lunde behandlingssenter? Hva slags eventuelle forskjeller med hensyn til implementering og drift fins det mellom de to institusjonene? I sluttrapporten bruker vi kunnskapen vi har fått gjennom hele prosjektperioden av følgeforskningsprosjektet til å forstå og fortolke erfaringer med institusjonene i drift. Prosjektet er gjort på oppdrag fra Bufdir.

148 s., utgitt av SINTEF akademisk forlag i 2020.