Paulsen, Veronika og Wendelborg, Christian | Riise, Anne | Berg, Berit | Tøssebro, Jan | Caspersen, Joakim

Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet «Ettervern – en god overgang til voksenlivet?» som NTNU Samfunnsforskning og UiT har gjennomført på oppdrag fra Bufdir i perioden 2014-2020. Temaet for denne rapporten er ettervern i barnevernet. Ettervern omfatter den oppfølgingen ungdommer som har vært i barnevernet kan få mellom 18 og 23 år, men også prosessen hvor ungdommene skal forberedes til ettervern og overgangen til voksenlivet. Formålet med prosjektet har vært å studere hvordan dagens ettervernstilbud fungerer, og vurdere om dagens innretning av ettervernstilbudet er egnet til å bistå ungdom i barnevernet i overgangen til voksenlivet og til å få et godt voksenliv. I tillegg til å fokusere på barnevernet har ettervernet også vært sett i sammenheng med mottak av andre offentlige velferdsordninger gjennom NAV. Hovedspørsmålet i prosjektet har vært: bidrar dagens ettervern til en god overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet?

224 s., utgitt av NTNU i 2020.