Helsedirektoratet (Hdir) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å utrede behov for å lovfeste en plikt for barneverntjenesten til å sørge for at det gjennomføres helsekartlegging av barn som vurderes flyttet ut av hjemmet. I tillegg skal det utredes om det er behov for en korresponderende plikt for helse- og omsorgstjenesten til å gjennomføre en slik helsekartlegging, eventuelt om det bør iverksettes andre tiltak. Bakgrunnen for oppdraget er behov for å utrede om det er nødvendig med lovbestemmelser om en rutinemessig tverrfaglig helsekartlegging av barn som vurderes plassert utenfor hjemmet. Helsekartleggingen vil gi barneverntjenesten viktig informasjon når de barneverfaglige vurderingene av barnet og foreldrenes omsorgsevne skal foretas.

43 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet i 2020.