Havnen, Karen J. Skaale og Christiansen, Øivin | Ljones, Eirinn Hesvik | Lauritzen, Camilla | Paulsen, Veronika | Jarlby Frederikke | Vis, Svein Arild

Dette er den femte delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Denne delrapporten dreier seg om barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid. Problemstillingene belyses ved hjelp av kvantitative og kvalitative data fra 1123 undersøkelsessaker, samt intervjuer med barn, foreldre og kontaktpersoner i 12 saker. Intervjuene følger informantenes erfaringer fra samarbeidet med barnevernet fra den første kontakten, gjennom undersøkelsen og til konklusjon i saken. Siktemålet med denne studien er å bidra med mer kunnskap om barn og foreldres medvirkning i barnevernets beslutninger generelt og i undersøkelsesarbeidet spesielt, slik at medvirkning kan ivaretas best mulig. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) i samarbeid med RKBU Vest, RKBU Midt Norge, og Hemilsenteret ved Universitetet i Bergen gjennomfører forskning på barnevernets undersøkelsesarbeid. Oppdraget er gitt av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og har en varighet på fire år. Prosjektet er delt inn i fem delprosjekter. Formålet med studien er å identifisere hva som kreves for å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet i Norge.

185 s., utgitt av RKBU Nord i 2020.