Majoriteten av barn som plasseres utenfor hjemmet blir plassert i fosterhjem. Ved utgangen av 2017 gjaldt dette om lag 15 600 barn og unge. Omtrent 83 prosent av fosterhjemmene har egne barn, de aller fleste har flere enn ett barn. Det vil altså si at det er mange barn som bor sammen med fosterbarn i egen familie i Norge. De senere årene har det vært økt oppmerksomhet på fostersøskens behov for forberedelse før familien blir fosterhjem, og oppfølging i etterkant. I 2012-2013 ble det utviklet en «familiesamling» i PRIDE grunnopplæring, og et av hjemmebesøkene i opplæringen skulle inkludere en barnesamtale. Målsettingen er å involvere barna så tidlig som mulig i prosessen, og dermed også bidra til å forberede dem på den forestående oppgaven. I 2018 er det forsøkt ut en ny modell for oppfølging/veiledning av barna i familien etter at de har fått fostersøsken. Modellen baserer seg på gruppesamlinger for barn i aldersgruppene 8-12 år og 12-16 år. Gjennom forberedelse og oppfølging skal barna bli bedre rustet til å håndtere den store omveltningen som oppstår når de får fostersøsken, og det skal legges til rette for at hele fosterfamilien er bedre rustet til fosterhjemsoppdraget. På oppdrag for Bufdir har Proba samfunnsanalyse vurdert hvordan familiesamlingen i PRIDE fungerer med tanke på å forberede barna, hvordan det nye gruppetilbudet fungerer, og hvordan forberedelse gjennom familiesamlingen i PRIDE og den nye modellen for oppfølging/veiledning fungerer sammen.

92 s., utgitt av PROBA samfunnsanalyse i 2019.