Wollscheid, Sabine og Lyby, Lars | Nesje, Kjersti

Denne litteraturkartleggingen ser på hva kunnskapen i de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland, sier om ulike kompetansehevingstiltak og effekten av slike tiltak for å øke kompetansen på vold og overgrep mot barn blant ansatte i offentlig sektor. Rapporten er laget på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

75 s., utgitt av NIFU i 2020.