På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Deloitte gjennomført en kartlegging av ulike forhold ved institusjonstilbudet til barn og unge i fem land – Norge, Sverige, Danmark, England og Nederland. Arbeidet har vært rettet mot å innhente mest mulig kunnskap om institusjonstilbudet i landene som inngår i undersøkelsen innenfor rammene av oppdraget, og rapporten har som følge av dette en høy informasjonstetthet. Det er foretatt en deskriptiv analyse av de innsamlede dataene for å kunne identifisere likheter og forskjeller i systemer og praksis mellom landene på institusjonsområdet. Det er i kartleggingen lagt særlig vekt på tilbud til barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, herunder kriminalitet og rus. Dette innebærer at lukkede og sikrede institusjonstilbud i landene utenom Norge er viet noe større plass enn det åpne institusjonstilbudet i rapporten.

103 s., utgitt av Deloitte i 2019.