Oslo Economics har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som en del av Bufdirs arbeid med å utrede kompetansekrav, innretning og innhold i masterutdanninger og autorisasjonsordning for ansatte i barnevernet. Økt kompetanse i barnevernet vil gi bedre barnevern. Bedre barnevern vil igjen gi samfunnsøkonomiske gevinster gjennom økt livskvalitet for barna som mottar tiltak fra barnevernet, og gjennom forebygging av at disse barna havner utenfor arbeidslivet i voksen alder. Basert på den samfunnsøkonomiske analysen av kompetansehevingstiltak anbefaler vi å innføre nye masterutdanninger i barnevern, og å stille krav om andel av ansatte i barnevernet med hhv. bachelor- og mastergrad. Vi anbefaler også andre tiltak for å heve kompetansen i barnevernet, spesielt bedre praksis i barnevernsutdanningene.

124 s., utgitt av Oslo Economics i 2019.