Kompetansen i barnevernet har, gjennom flere tiår, vært tema i en rekke offentlige utredninger og meldinger. Samtlige av disse har vist at barnevernet trenger et kraftig kompetanseløft, men de foreslåtte tiltakene har i liten grad blitt fulgt opp. Derfor har Barne- og familiedepartementet (BFD) satt i gang en stor satsing på feltet gjennom kompetansestrategien for det kommunale barnevernet for 2018-2024. I strategien skriver departementet at det er behov for flere ansatte med mastergrad og at regjeringen vil stille tydeligere krav til kompetansen i barnevernstjenesten. Disse tiltakene er også forankret i Granavolden-plattformen. Med bakgrunn i dette har BFD bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å utrede kompetansekrav, innretning av masterutdanning og autorisasjon. Utredningen omfatter både kommunalt og statlig barnevern. Direktoratet har arbeidet med å vurdere kompetansebehovet i sektoren og hensiktsmessige tiltak over lengre tid. Gjennom to års arbeid har vi mottatt en rekke innspill fra ulike organisasjoner, instanser og enkeltpersoner, gjennom referanse- og arbeidsgruppemøter og en åpen mulighet for innspill på nettsiden vår.

207 s., utgitt av Bufdir i 2019.