Elvegård, Kurt og Olsen, Terje | Paulsen, Veronika | Tøssebro, Jan

​I 2018-2020 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. Utprøvingen skjer i ti kommuner, samt to bydeler i Oslo. NTNU Samfunnsforskning gjennomfører sammen med Nordlandsforskning og NyAnalyse en studie av utprøvingen etter mønster av følgeforskning. Studien er finansiert av Bufdir og utføres som et oppdrag for dem. Denne rapporten er første avrapportering og skal beskrive situasjonen før tiltakene knyttet til TryggEst iversettes i kommunene. Formålet er dels å beskrive utgangspunktet, slik at en på et senere tidspunkt kan vurdere hvilke endringer TryggEst fører til, men også eventuelt å avdekke problemstillinger som en bør ta høyde for når TryggEst får sin praktiske utforming. Forfatterne bak rapporten arbeider ved NTNU Samfunnsforskning og Nordlandsforskning. Bidragene fra NyAnalyse kommer på et senere tidspunkt i følgeforskningen. Bakgrunnen for TryggEst er en økende oppmerksomhet om utfordringer knyttet til trygghet for og trakassering av grupper som er i dårlig stand til å beskytte seg selv. Sentrale tema i debatten har blant annet vært rettssikkerhet, hatytringer, risiko for overgrep og fare for at dette verken avdekkes eller håndteres tilfredsstillende. Oppmerksomheten har særlig vært rettet mot utviklingshemmete, men parallell tematikk gjelder etter all sannsynlighet flere grupper. I tråd med dette gjør TryggEst ingen avgrensning til en spesiell målgruppe ut over at det dreier seg om voksne og at ofrene er dårlig i stand til å beskytte seg selv. Avgrensningen til voksne skyldes at det allerede er et system for beskyttelse av barn og unge, barnevernet.

52 s., utgitt av NTNU Samfunnsforskning i 2019.