Wollscheid, Sabine og Røsdal, Trude

Høsten 2017 lanserte Solberg-regjeringen en ny kompetansestrategi for det kommunale barnevernet: Mer kunnskap – bedre barnevern. Formålet med strategien er å bidra til et kompetanseløft i det kommunale barnevernet. Strategien skal bidra til at mer kunnskap i barnevernstjenestene skal gi et bedre barnevern og at ansatte skal føle større trygghet i sitt arbeide. På bakgrunn av dette har Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å utrede kompetansekrav, innretning og innhold i masterutdanninger og autorisasjon for ansatte i det kommunale og statlige barnevernet. Denne rapporten presenterer resultater fra en litteraturgjennomgang, som utgjør en del av Bufdirs utredning. Hensikten med litteratursøket er å undersøke hvorvidt utdanning på høyere nivå, praksis og veiledning og autorisasjon, synes å gi resultater i form av økt kvalitet i den enkeltes yrkesutøvelse. Kvalitetsbegrepet er ikke entydig og dermed er det også utfordrende å definere og operasjonalisere. Her fokuserer vi på kvalitet i yrkesutøvelsen, og ser for eksempel bort fra utdanningskvalitet. Kvalitet i yrkesutøvelse kan operasjonaliseres på flere måter, for eksempel i selvrapportert tilfredshetsgrad, mestring og redusert frafall fra yrket. 40 artikler er omtalt i denne litteraturgjennomgangen. De fleste er utført i land utenfor Norden og er heterogene, for eksempel med tanke på kontekst og hvilke tiltak som er vurdert. Når det gjelder kvalitetsindikatorer bruker de fleste studiene selvrapporterte mål hos yrkesutøvere, studenter og veiledere. Dette kan for eksempel være tilfredshet eller frafall. Indikatorer som måler brukernes oppfatning av kvalitet har vi ikke identifisert. Basert på den foreliggende litteraturgjennomgangen er det vanskelig å dra noen tydelige konklusjoner om hvordan utdanning, praksis og veiledning påvirker kvalitet i yrkesutøvelsen. Samlet sett indikerer likevel de omtalte studiene at mer utdanning, mer praksis og veiledning kan bidra positivt særlig når det gjelder frafall fra yrket.

54 s., utgitt av NIFU i 2019.