Den forskningsbaserte delen av kunnskapsgrunnlaget har tatt utgangspunkt i forskningsgjennomgangen “Behandling av ungdom i institusjoner – Hva sier forskningen?” (Andreassen, 2003). Dernest er kunnskapsgrunnlaget basert på jevnlige søk i senere år etter oppdatert forskningslitteratur og nyere meta-analyser omkring bruk av institusjoner for ungdommer med alvorlige atferdsproblemer. Det finnes generelt få brukerundersøkelser og de fleste studier som finnes både nordisk og internasjonalt omhandler kun et fåtall ungdommer og er derfor i liten grad representativt for hva ungdom i institusjoner mener om institusjonsbehandling. Det er heller ikke funnet noen studier som har undersøkt brukererfaringer for ungdommer i de aktuelle målgruppene spesielt. «Praksisnære modeller» i Norge innen institusjonsbehandling gjelder særlig ruskollektiver. Med unntak av modeller basert på forskning (MultifunC og Læringsbasert rusbehandling (LBR)) er ruskollektivene uten tvil det nærmeste en kommer beskrivelser av modeller i norsk institusjonsbehandling. Ruskollektivene og deres erfaringer har lang tradisjon i Norge og vurderes derfor likevel som viktig å inkludere i et kunnskapsgrunnlag. Totalt sett vurderes kunnskapsgrunnlaget til å ha tatt hensyn til hovedkonklusjoner fra forskning omkring institusjonsbehandling av de aktuelle målgruppene, til norsk praksisnær erfaring, og til brukeres erfaringer, og kan dermed gi et grunnlag for utvikling av gode tiltak for disse målgruppene. Kunnskapsgrunnlaget er skrevet av psykolog Tore Andreassen.

73 s., utgitt av Bufdir i 2014.