I årsrapporten for 2018 ønsker Kompetanseteamet å belyse viktigheten av å ivareta sikkerheten for personer som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Når volden handler om å beskytte eller gjenopprette familiens ære, kalles fenomenet æresrelatert vold. Det som ofte skiller denne formen for vold fra annen vold i nære relasjoner, er at det ofte er flere utøvere av vold og kontroll i familien, flere som støtter volden og lite støtte fra familien til den utsatte. Når familiens ære er i ferd med å gå tapt, er det mye som står på spill for familien. Det vil da ofte være forventet eller et krav fra familien at det må reageres mot den som har eller kan komme til å vanære familien. Dette er faktorer som kan føre til et høyt trusselnivå, og som det er viktig å ta i betraktning når trusselvurdering skal utarbeides og sikkerhetstiltak skal iverksettes. Sikkerheten er viktig når barnevernstjenesten skal hjelpe et barn som utsettes for vold og negativ sosial kontroll, når en ungdom som frykter tvangsekteskap rømmer fra sin familie, når en voksen bryter ut av et ekteskap mot familiens og ektefellens vilje og når en person som har vært i utlandet mot sin vilje hjelpes tilbake til Norge. Sikkerheten er viktig for å forebygge gjentagende vold, for å forhindre æresdrap, og for å skape en trygghet rundt den utsatte som gjør at personen kan ha en hverdag uten frykt og med aktiviteter, skole/jobb og et nettverk av gode relasjoner rundt seg. Det er mange tjenester involvert i dette viktige sikkerhetsarbeidet og tverretatlig samarbeid er en nødvendighet. Kompetanseteamets saker varierer imidlertid i alvorlighetsgrad, og sikkerhetstiltak må iverksettes i tråd med trusselnivået i den enkelte sak. Samtidig må den utsattes egnethet til selv å ivareta sin sikkerhet vurderes. Sikkerhetstiltak vil ofte oppleves som begrensinger av frihet og som en påkjenning. Et viktig tillegg til sikkerhetstiltak som sperret adresse, voldsalarm, besøksforbud osv. er derfor arbeidet med å styrke den utsatte til å ta vare på og beskytte seg selv. Flere av de utsatte har ønske om å gjenforenes med sin familie på sikt. De har håp om at familien etter hvert kan forstå og endre seg. Å jobbe for en persons sikkerhet handler både om å skape en kontekst der den unge opplever trygghet, men også om å iverksette tiltak rettet mot utøverne av volden. Arbeid med familien til den utsatte, mens personen bor på et trygt sted, er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Med utgangspunkt i fagkunnskap og erfaringer med enkeltsaker, ønsker Kompetanseteamet i denne rapporten å synliggjøre teamets arbeid, reise aktuelle problemstillinger, samt gi noen anbefalinger til det videre arbeidet på feltet.

70 s., utgitt av Bufdir i 2019.