Sørensen, Torgeir og Skjeggestad, Erik | Slettebø, Tor

Den norske kommunestrukturen gjør at barnverntjenestene har store variasjoner når det gjelder hvor mange innbyggere de betjener, hvor stort fagmiljøet er og i hvilken grad de samarbeider med andre kommuner. Lovgivingen legger til rette for at kommunene selv kan bestemme hvordan de organiserer barnevernstjenestene og hvilke økonomiske rammer tjenesten har. Kommunene vurderer også hvilke krav de stiller til sine ansattes formelle kompetanse. Tilsyn og ulike undersøkelser har vist variasjon i kvaliteten på arbeide i norske kommuner. Undersøkelsen har også kartlagt hva de ansatte anser som mest viktig for å sikre kvalitet på tjenestene. De viktigste forutsetningene for dette var håndterbar arbeidsmengde, tilbud om faglig veiledning og ivaretakende ledelse. Samtidig opplevde de ansatte at den viktigste forutsetningen for kvalitet; en håndterbar arbeidsmengde, ikke ble ivaretatt. Undersøkelsen reiser også spørsmål om kvalitetssikringen av de barnevernsfaglige beslutningene på saksbehandlernivå blir tilstrekkelig ivaretatt. Denne rapporten er en presentasjon av en spørreundersøkelse om hvordan ansatte i kommunale barnevernstjenester erfarer at det arbeides med kvalitetssikring og internkontroll for å sikre forsvarlighet i sine tjenester. Undersøkelsen ble gjennomført i første halvdel av 2018. Det er totalt 1280 fagansatte og ledere i kommunale barnevernstjenester som har deltatt. Undersøkelsen er initiert og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

68 s., utgitt av VID vitenskapelige høgskole i 2019.