Helland, Hege Stein og Skivenes, Marit

Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten er blitt gjennomført ved Universitetet i Bergen, og er finansiert av Barne-, ungdoms - og familiedirektoratet (Bufdir). Dette er en studie om hvordan lovgivningen om adopsjon uten samtykke fra biologiske foreldre som tiltak i barnevernet blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet har hatt som formål å danne et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere faktorer som kan hjelpe beslutningstakere å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn. Forskningen er basert på et omfattende kvalitativt og kvantitativt datamateriale samlet inn i perioden juni 2017 til desember 2018.

319 s., utgitt av Centre for Research on Discretion and Paternalism i 2019.