Stubberud, Elisabeth og Akin, Deniz

Denne rapporten er skrevet av KUN på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten inngår som en del av et større samarbeidsprosjekt mellom KUN og Skeiv Verden. Rapporten er skrevet for alle som jobber direkte med, eller tematisk i tilknytning til, enslige mindreårige asylsøkere, inkludert ansatte i omsorgssentre og mottak, verger og representanter, helsesøstre/helsesykepleiere, barnevern-, sosionom og andre relevante utdanninger, forvaltningen, politikkutviklere, og ideelle organisasjoner. Rapporten er også relevant for alle som jobber med undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold opp mot flyktninger eller mer generelt. I denne rapporten har vi sett nærmere på situasjonen for skeive som kommer til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Skeiv brukes her som samlebetegnelse for alle som på en eller annen måte bryter med normer for kjønn og seksualitet. Vi har gjort dybdeintervjuer med ni skeive enslige mindreårige, ti ansatte på omsorgssenter og mottak, og tre personer i andre formelle hjelperrelasjoner til enslige mindreårige. Gjennom disse intervjuene har vi fått beskrivelser av skeive enslige mindreåriges livssituasjon på omsorgssenter og i mottak, med vekt på hvordan det har vært for dem å bryte med normer for kjønn og seksualitet på disse stedene. I tillegg har vi fått informasjon om hvordan formelle hjelpere jobber både direkte med skeive enslige mindreårige og mer overordnet med tema knyttet til kjønn og seksualitet. 

65 s., utgitt av KUN i 2018.