Målet med revisjonen er å kontrollere om Bufetat etterlever krav til kvalitetssikring av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, og om fylkesmannen gjennomfører tilsyn med kvaliteten i omsorgssentrene i henhold til gjeldende lov og regelverk. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagorgan for barnevernet og styrer Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Bufetat har et lovfestet ansvar for å gi enslige mindreårige asylsøkere under 15 år tilbud om opphold på et omsorgssenter, og skal sikre at barna får forsvarlig omsorg og behandling. Mens barna har opphold på omsorgssentrene er det sentrene som skal utøve omsorgen på vegne av Bufetat. Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) har det overordnede faglige tilsynet med omsorgssentrene og har blant annet ansvar for å utvikle tilsynsmetodikk og sikre god kvalitet i tilsynene. Tilsynene utføres av den enkelte fylkesmann. Bufetat og fylkesmannen har ansvaret for å kvalitetssikre om omsorgssentrene drives i samsvar med barnevernloven med forskrifter og om barna får forsvarlig omsorg og behandling. Bufetat ved regionene skal gjennomføre årlige kvalitetskontroller av omsorgssentrene, og fylkesmannen skal gjennomføre minst to årlige tilsyn. Minst ett av de lovpålagte tilsynene skal skje uanmeldt. Det er en forutsetning at det enkelte barn, når det er gammelt nok, blir gitt muligheter til å uttale seg i tilsynsprosessen. Ved utgangen av 2016 var det totalt 57 omsorgssentre hvor det bodde 323 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. I løpet av 2017 gikk tilstrømningen betraktelig ned, samtidig som mange av barna fikk innvilget asyl og ble bosatt i kommunene. Per september 2017 var det totalt 15 omsorgssentre hvor det bodde 96 barn.

30 s., utgitt av Riksrevisjonen i 2018.