Fossum, Sturla og Babaii, Aida | Handegård, Bjørn Helge

Hensikten med denne studien var å evaluere om behandlingsmodellen MultifunC er et mindre, like bra eller bedre behandlingstiltak på barnevernsinstitusjoner sammenlignet med andre eksisterende tilbud på barnevernsinstitusjoner (Best Availiable Residential Treatment – BART). Ungdommer med uttalte atferdsproblemer, som ofte er ledsaget av bekymringsfull bruk av rusmidler plassert på barneverninstitusjoner, ble rekruttert til studien. Studien var en kvasi-eksperimentell studie. Ungdommene som ble inkludert, kom fra fem barnevernsinstitusjoner som arbeidet etter behandlingsmodellen MultifunC, eller fra annen behandling i enten offentlige barnevernsinstitusjoner, private barnevernsinstitusjoner eller behandlingskollektiv. For å bli inkludert i studien, måtte ungdommen skåre 20 eller høyere på Youth Level of Services (YLS) som måler risikonivået ungdommene er i og var kriteriet for matching. Til sammen samtykket 151 ungdommer til å delta i studien, 52 (34.4 %) var jenter, 96 (63.6 %) var gutter, mens tre (2.0 %) hadde ikke oppgitt kjønn. Ungdommene samtykket til å besvare spørreskjemaene Youth Self Report (YSR), Self Reported Delinquency (SRD) og spørsmål om bruk av rusmidler, ved fire anledninger: ved inntak (T1), seks måneder etter inntak (T2), ett år etter inntak (T3) og to år etter inntak (T4). Ungdommene samtykket også til at det ble hentet inn arkivinformasjon om barnevernstiltak, skolegang og kriminalitet. For mer informasjon om spørreskjemaene og prosedyrene i studien, se metodekapitlet. Det var ingen betydningsfulle forskjeller ved inntak (T1) mellom ungdommene plassert på MultifunCeller BART-institusjoner. Dette gjør at våre vurderinger om MultifunC-behandling er like god, dårligere eller bedre enn BART-behandling er gyldig. Det var ingen forskjeller mellom MultifunC- og BART-behandling i utviklingen i regelbrytende, utagerende atferd, bruk av rusmidler med unntak at det var en signifikant forskjell i favør av BART på YSR eksternalisering. Ungdommene på MultifunC-institusjonene var i større grad hjemme ett år etter plassering (T3) og behandlingstiden på institusjonene var også kortere for disse ungdommene. Dette er viktige forhold når effektiviteten på 5 behandlingen på barnevernsinstitusjoner vurderes. Det er sentralt at det var mange ungdommer som hadde blitt siktet for ulik kriminell atferd og at halvparten av disse var blitt siktet for brudd på narkotikalovgivningen to år etter inntak (T4) eller senere. Det var få ungdommer, i alt 13%, som hadde påbegynt videregående skole i tredjeklasse. Det var ingen forskjeller mellom behandlingsalternativene i den foreliggende arkivinformasjonen. Resultatene om ungdommenes utdanning og kriminalitet vurderes som nedslående selv om altså ungdommene i denne studien må sies å være i betydelig risiko for videre skjevutvikling. Vår konklusjon er at behandlingsmodellen MultifunC ikke er mer effektiv enn annen behandling på barnevernsinstitusjon for utagerende og rusmisbrukende ungdommer, men institusjonene som jobbet i henhold til MulitfunC-behandling resulterte i kortere behandlingstid på institusjon og flere hadde flyttet hjem ett år etter inntak på barnevernsinstitusjonene (T3). Det er fortsatt behov for å styrke behandlingen på barnevernsinstitusjon for å redusere bruk av rusmidler, redusere kriminalitet og styrke deltakelsen i ungdommenes skolegang. Studien er gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

76 s., utgitt av UiT Norges arktiske universitet i 2018.