Kaasbøll, Jannike og Lassemo, Eva | Melby, Line

SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse fikk i november 2017 i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å levere en kunnskapssammenstilling om modulbasert opplæring av fosterhjem. Opplæring og veiledning er avgjørende forutsetninger for vellykkede fosterhjemsforhold, for både barn og voksne. Ansvaret for opplæring og veiledning av fosterhjemmene er fordelt mellom Bufetat og barneverntjenesten i kommunen. På bakgrunn av dette skal alle fosterhjem få tilbud om veiledning det første året etter plassering. I dag benyttes PRIDE til forberedelse av fosterhjem i Norge. Opplæringen består av en felles grunnopplæring for potensielle fosterhjem. Med bakgrunn i diverse utviklingsarbeid de siste årene er det besluttet at det skal utvikles en modulbasert opplæring av fosterhjem. Dette innebærer at grunnopplæring, videre opplæring, oppfølging og veiledning vil ses mer i sammenheng enn pr i dag. Fosterforeldre skal få tilbud om opplæring og oppfølging mer tilpasset egen erfaring og egne behov og avhengig av hvilket fosterbarn som bor hos dem og hvilke utfordringer fosterbarnet har. Bufdir ønsket en kunnskapssammenstilling av området modulbasert opplæring, før videre utvikling settes i gang. Opplæring av fosterhjem er – som andre sosiale tjenester – sammensatte og relasjonsbaserte intervensjoner. Nettopp fordi opplæring av fosterhjem berører brede og komplekse problemstillinger er det behov for en kunnskapsoversikt som tar utgangspunkt i og dokumenterer erfaringer, perspektiver, relasjoner og fenomener. Kunnskapsgrunnlaget skal baseres på kvalitative studier som berører hvilke "ferdigheter" som et forenlig med et godt fosterhjem, hvilken "kunnskap" som kjennetegner vellykkede fosterhjem og hvilke "verdier" som tilsvarende kjennetegner gode fosterhjem samt hvilke typer opplæring som oppleves som verdifulle av mottakerne. I tillegg ønskes en oversikt over hva som er gjort av forsøk på å tilby fosterhjem en modulbasert og differensiert opplæring i andre sammenlignbare land, og om andre land har utviklet evaluerte modulbaserte modeller for opplæring.

37 s., utgitt av SINTEF i 2018.