Sverdrup, Sidsel og Slettebø, Tor | Briseid, Kristin Margrete | Brodtkorb, Elisabeth

Rapporten er del av et større prosjekt som gjennomføres på oppdrag fra Bufdir. Søkelyset rettes mot det kommunale barnevernets arbeid med kvalitetssikring og internkontroll. Et viktig spørsmål er hvordan sentrale begreper som forsvarlighet, kvalitet og kvalitetssikring, internkontroll og avvik forståes av ulike aktører i barnevernet, gjennom hele tiltakskjeden fra saksbehandlere, til barnevernsleder, og derfra videre til ledernivåer over, slik som kommunalsjefer og rådmenn, fylkesmenn og Helsetilsynet. Prosjektet består av en kvalitativ studie, en dialogkonferanse og en kvantitativ studie. Alle delstudiene fokuserer på de samme spørsmålene. Den kvalitative studien er eksplorerende med et mindre antall informanter, og vil følgelig verken gi representative eller generaliserbare resultater. Det er imidlertid ikke heller hensikten med den. Den gjennomføres for å gi et godt utgangspunkt for å utarbeide valide og reliable spørsmål som skal inngå i den kvantitative studien. Denne vil få et deskriptivt preg og bestå av et stort antall informanter, og det tas sikte på at den vil bidra med representative og generaliserbare resultater. Prosjektet som helhet skal være ferdig i november 2018. I denne rapporten redegjøres det for funn fra den kvalitative studien. Funnene er basert på analyse av intervjuer av 23 informanter som arbeider i eller med barnevernet. Det er benyttet et strategisk utvalg som omfatter barnevernstjenestene og administrasjonene i tre kommuner i Norge. To av kommunen er i Nord-Norge og en på Østlandet. Intervjuer basert på en kvalitativ intervjuguide er gjennomført med saksbehandlere, barnevernsledere, fagsjefer, enhetsledere, kommunalsjefer og rådmenn. I tillegg er det gjennomført intervjuer med representanter fra fylkesmennene samt Statens Helsetilsyn. Intervjuguiden sentrerte rundt temaer knyttet til forsvarlighet, internkontroll, avvik, kvalitet og kvalitetssikring, kompetanse og arbeidskultur, og reiste spørsmål om hvordan disse begrepene blir oppfattet og forstått, samt etterlevd i praksis.

59 s., utgitt av VID vitenskapelige høgskole i 2018.