Paulsen, Veronika og Berg, Berit | Garvik, Marianne

​Denne rapporten presenterer funn fra evalueringen av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på krisesenter. Rapporten er en del av et større prosjekt hvor vi har evaluert Redd Barnas frivillige arbeid med barn i sårbare situasjoner, herunder barn på asylmottak og barn på krisesenter. Hovedmålsettingen med prosjektet i sin helhet har vært å dokumentere hvilken betydning frivillighet har for barn i sårbare situasjoner i asylmottak og krisesenter, og komme med anbefalinger til hvordan Redd Barna best kan tilrettelegge det frivillige arbeidet med barn i sårbare situasjoner. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Redd Barna, som har fått økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å gjennomføre denne evalueringen. Målet med denne evalueringen er å vurdere hvorvidt og på hvilken måte Redd Barnas aktiviteter på krisesenter bidrar til en bedre hverdag for barn på krisesenter. Fokuset i forskningsprosjektet har i første rekke vært på barna; hvilken betydning aktivitetene har for barna og på hvilken måte aktivitetene bidrar til mestring, normalisering, økt livskvalitet og deltakelse.

27 s., utgitt av NTNU Samfunnsforskning i 2018.