Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge likheter og forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder deres foreldreskap, omsorgspraksis og vurdering av mors og fars rolle i familien. Videre har det vært et ønske om å kartlegge fedres og mødres møte med tjenestetilbudet; herunder hvem som deltar på hvilke arenaer, tilbøyelighet til å søke hjelp og opplevelse av kontakten. Både helsestasjoner og andre deler av tjenestetilbudet for foreldre, har blitt kritisert for å fokusere nesten utelukkende på mors helse og relasjonen mellom mor og barn. Det har for eksempel vært mye oppmerksomhet omkring svangerskapsdepresjon for mødre, mens vi vet lite om fedres eventuelle tilsvarende utfordringer. Undersøkelsen har derfor egne spørsmål rettet mot fedre for få et innblikk i deres behov for informasjon og tilbud knyttet til foreldrerollen. Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

41 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2018.