Studenter med nedsatt funksjonsevne møter en rekke ulike barrierer i høyere utdanning. De fleste mener at barrierene fører til at de må jobbe hardere enn andre studenter og at studieprogresjonen reduseres. Mange mener at bedre tilrettelegging kunne redusert problemene. Hvilke barrierer studenter møter varierer med type funksjonsnedsettelse. Det er allikevel en stor andel som mener at video- eller lydopptak av forelesninger og utdeling av forelesningsnotater ville vært nyttig for dem, uavhengig av type funksjonsnedsettelse. Selv om studenter med nedsatt funksjonsevne jobber hardere og deltar mindre i sosiale aktiviteter enn andre studenter, er de jevnt over nesten like fornøyd med studiesituasjonen som andre studenter. Det er en del dokumentasjon som tyder på at personer med nedsatt funksjonsevne i gjennomsnitt har lavere utdanningsnivå enn andre. Det er lite kunnskap om hvorfor det er slik. Denne utredningen er en kartlegging av hvilke særlige barrierer som finnes for studenter med nedsatt funksjonsevne, inkludert lese- og skrivevansker. Det er Bufdir som har bestilt utredningen. Utredningen er en kartlegging av særlige barrierer for studenter med nedsatt funksjonsevne. Videre har vi kartlagt hva slags tilrettelegging studentene får, hvilket tilretteleggingsbehov de har, informasjon fra studiestedet om tilrettelegging samt virkningene av funksjonsnedsettelsen for studieprogresjon, arbeidsbelastning og deltagelse i sosiale aktiviteter. Kartleggingen bygger i hovedsak på en spørreundersøkelse. I tillegg har vi gjennomgått eksisterende litteratur og vi har intervjuet en del ressurspersoner i interesseorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Spørreundersøkelsen ble først sendt ut som et tillegg til Studiebarometeret – en undersøkelse som NOKUT årlig gjennomfører blant om lag 65 000 studenter ved norske utdanningsinstitusjoner. I tillegg sendte vi spørreundersøkelsen ut til medlemmer av ungdomsavdelingene til en del interesseorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne samt til studenter med produksjonsrett til tilpassede læremidler fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Til sammen var det 767 studenter med nedsatt funksjonsevne som besvarte undersøkelsen.

140 s., utgitt av PROBA samfunnsanalyse i 2018.