Dette veikartet for en universelt utformet nærskole innen 2030 er utarbeidet av Bufdir etter innspill fra en bred medvirkningsprosess høsten 2017. Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet i 2030. Forslaget omfatter en bred offentlig virkemiddelbruk, med økonomiske, juridiske, pedagogiske og organisatoriske tiltak. Leseveiledning: Kapittel 1 er en introduksjon til tema, og sier hvorfor vi har laget dette veikartet. Kapittel 2 er en oversikt over alle foreslåtte tiltak. Kapittel 3 beskriver nødvendigheten av samarbeid på tvers av sektorer. Kapittel 4 gir en introduksjon til lover og forskrifter som er relevante for feltet. Kapittel 5 beskriver status på feltet. Kapittel 6 beskriver de statlige virkemidlene som er nødvendige for å nå målet. Kapittel 7 er selve veikartet, der aktiviteter og milepæler er tidfestet så vidt det er mulig, og vi har sett på risikofaktorer og kriterier for gjennomføring. Kapittel 8 beskriver veien videre. Se også "Veikart for universell utforming av grunnskolene. Underlagsrapport: Veikart for en universelt utformet nærskole 2030".

36 s., utgitt av Bufdir i 2018.