I 2016 gjennomførte Bufdir en utredningsprosess bygget på scenarioteknikker med mål om å finne handlingsrom og tidsperspektiv for og nå et universelt utformet samfunn. Utredningen fra scenarioprosessen viste at det er behov for en mer systematisk arbeidsmetodikk for å konkretisere gjennomføring av planene for universell utforming. Et forslag fra scenarioprosessen var å bruke veikart som verktøy for policy og strategiarbeid på ulike områder. Dette veikartet for en universelt utformet nærskole innen 2030 er utarbeidet av Bufdir etter innspill fra en bred medvirkningsprosess. Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet i 2030. Forslaget omfatter en bred offentlig virkemiddelbruk, med økonomiske, juridiske, pedagogiske og organisatoriske tiltak. Se også "Veikart for universell utforming av grunnskolene. Underlagsrapport: Veikart for en universelt utformet nærskole 2030".

36 s., utgitt av Bufdir i 2018.