Aarset, Monica Five og Bredal, Anja

Denne rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barneverntjenestens og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Datamaterialet har bestått av 91 anonymiserte og uanonymiserte vedtak fra fylkesnemnder, samt 17 saksmapper fra arkivet til Fylkesnemnda i Oslo og Akershus. Analysen preges av de begrensningene som ligger i en dokumentstudie generelt, og de slagsider som vil prege barneverntjenestens fremlegg til fylkesnemnda spesielt. Det siste innebærer blant annet at barneverntjenesten kan fremstå som mer entydige i sine argumenter og vurderinger enn de har vært underveis i saken. Gitt datamaterialets begrensninger er dette ikke en fullstendig kartlegging av barneverntjenestens arbeid. I stedet løfter vi frem noen temaer som har pekt seg ut, og som vi har tilstrekkelig materiale til å si noe om. Rapporten peker på noen tendenser og mønstre som kan være problematiske i barnevernets arbeid med etniske minoritetsfamilier.

191 s., utgitt av NOVA i 2018.