Alle barn i Norge skal ha tilgang til like gode tjenester fra barnevernet. For å kunne gi barn gode tilbud må barnevernmyndighetene ha tilstrekkelig tillit. Å bygge tillit til barnevernet i befolkningen er en viktig del av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) rolle. Det er krevende å fremme tillit til barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn. Både forskning, informasjon fra innvandrerorganisasjoner og oppslag i mediene viser at mange familier med innvandrerbakgrunn uttrykker mistillit til barnevernet. I lys av dette har Bufdir behov for bedre kunnskap om tillit til barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn og hva som kan gjøres for å øke tilliten. Kunnskap fra kartleggingen vil kunne peke på tiltak som kan bedre tilliten og føre til bedre barnevernstjenester. Ipsos har på oppdrag fra Bufdir gjennomført en kvantitativ undersøkelse i et tilfeldig trukket utvalg av personer med landbakgrunn fra Polen, Bosnia-Hercegovina, Pakistan, Irak, Somalia og Vietnam (innvandrerutvalg) i tillegg til et tilfeldig trukket utvalg av befolkningen (sammenligningsutvalg). Vi sammenligner tilbakemeldinger fra personer med innvandrerbakgrunn med tilbakemeldinger fra totalbefolkningen (sammenligningsutvalget). Det har vært et mål for undersøkelsen å ha et innvandrerutvalg som representerer variasjon i variabler som landbakgrunn, botid, innvandringsgrunn, andel av totalbefolkningen i Norge, om man er utenlandsfødt eller norskfødt med innvandrerforeldre og kontakt med barnevernet. Innvandrerutvalget representerer et godt tverrsnitt med tanke på variasjon i disse variablene.

104 s., utgitt av Ipsos i 2018.