Målsetningen med undersøkelsen har vært å kartlegge befolkningens kunnskap om, samt holdninger og tillitt til barnevernet. Undersøkelsen er gjennomført høsten 2017 av Sentio Research Norge på oppdrag for Bufdir. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av Norstats webpanel. Gjennom webpanelet fikk vi svar fra et landsrepresentativt utvalg på 4000 personer i alderen 15 år og eldre. I rapporten blir det fokusert på overordene resultater for befolkningen, og interessante forskjeller mellom undergrupper kommenteres i teksten. Detaljerte resultater for alle undergrupper og signifikanstesting av forskjeller, kan studeres i rapportens vedlegg. 43 prosent har et meget eller ganske godt inntrykk av det norske barnevernet, mens 23 prosent har et dårlig inntrykk. Av dem som har et dårlig inntrykk av barnevernet, svarer 3 av 10 at de av denne grunn sannsynligvis ikke ville meldt fra til barnevernet dersom de var bekymret for om et barn i deres nærhet ble utsatt for omsorgssvikt. Andelen som sannsynligvis ville meldt fra uansett er høyere. Dette betyr at dårlig inntrykk av barnevernet ikke nødvendigvis fører til at man unnlater å melde, men det har likevel en betydning, noe som gjør det viktig å arbeide for at større deler av befolkningen får et godt inntrykk av barnevernet. Totalt 6 prosent har svart at de selv eller deres barn har mottatt hjelp fra barnevernet. Av disse opplevde litt under halvparten at kvaliteten på hjelpen var meget eller ganske god, mens en tredjedel svarte at den var dårlig. Resultatene viser at det i mange tilfeller er relativt store forskjeller mellom undergrupper i befolkningen. Utdanningsnivå og hvor man har sitt hovedinntrykk av barnevernet fra, er noe av det som gjennomgående innvirker på holdningene til, og kunnskapen om barnevernet. Personer med høyere utdanning vurderer barnevernet mer positivt sammenlignet med dem med lav utdanning. Personer som har fått sitt hovedinntrykk av barnevernet fra sosiale medier, skiller seg i mange tilfeller ut med et noe dårligere inntrykk av barnevernet enn andre.

20 s., utgitt av Sentio Research i 2018.