PwC har gjennomført en utredning av nytt rammeverk for fosterhjem, på oppdrag for KS. Utredningen har fokus på fosterforeldres økonomiske rammebetingelser, samt oppfølging og veiledning. Oppdraget er gjennomført i perioden februar til mai 2015. Som en del av utredningen har vi også utarbeidet innhold til et idéhefte om rekruttering av fosterhjem. Dette er presentert i en egen publikasjon. PwC har samarbeidet med en arbeidsgruppe bestående av ulike aktører fra statlig og kommunalt barnevern, fosterhjemsforeningen, en forskningsinstitusjon, samt KS i hele prosjektperioden. PwC står alene ansvarlig for alle konklusjoner i denne rapporten. Fosterhjem er det foretrukne tiltaket for barn og unge som plasseres utenfor hjemmet. De siste årene har det foregått en dreining mot at et økende antall barn og unge plasseres i fosterhjem, mens færre plasseres i institusjon. Fosterhjem som tiltak har flere fellestrekk med en alminnelig familiesituasjon. I 2014 gjorde Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet en kartlegging som blant annet omhandlet fosterforeldres økonomiske rammevilkår. Kartleggingen viste flere områder som utfordrer ivaretakelsen av fosterbarnas beste og fosterforeldrenes behov for kontinuitet og forutsigbarhet i oppdraget. Bufdir påpeker at manglende overordnede føringer for fosterhjemsfeltet har bidratt til at utviklingen på fosterhjemsfeltet har medført flere utfordringer. Dette gjelder blant annet stor variasjon i rammebetingelser mellom fosterhjem og utfordringer med å rekruttere nok fosterhjem som matcher fosterbarns behov. Dette bygger opp under at det er behov for å styrke rammebetingelsene for kommunale fosterhjem, både med hensyn til økonomiske vilkår og med hensyn til oppfølgings- og veiledningstilbudet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) arbeider for tiden med en Stortingsmelding på fosterhjemsfeltet som skal være ferdig i løpet av 2015. KS ønsker med denne utredningen å belyse ulike modeller for økonomiske rammebetingelser for fosterhjem, samt perspektiver på tilbudet om oppfølging og veiledning. I utredningen drøftes fordeler og ulemper ved de ulike modellene. PwC gir også vår anbefaling til endrede rammebetingelser for fosterhjem. Utredningen er ment som utgangspunkt for et innspill til BLD i forbindelse med arbeidet med Stortingsmelding for fosterhjem.

52 s., utgitt av PricewaterhouseCoopers i 2015.