På oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, gjennomført en undersøkelse av bruk av fosterhjem for barn med minoritetsbakgrunn. Formålet med prosjektet har vært å bidra med økt kunnskap på feltet. Kunnskapen skal brukes til kvalitetsutvikling og kompetanseheving innen barnevernfeltet. Undersøkelsen skulle besvare følgende problemstillinger: Hvordan påvirker fosterhjemsplasseringer minoritetsbarns utvikling, herunder hvordan barn plassert i slektsfosterhjem/nettverk innen samme minoritet utvikler seg sammenliknet med de som er plassert i majoritetshjem utenfor egen minoritetsgruppe. Hva er eventuelle barrierer for plassering av minoritetsbarn- og unge i egen slekt? Hva er utfordringene mht. fosterhjemsplassering av enslige mindreårige asylsøkere? Hva er utfordringene med hensyn til fosterhjemsplassering av minoritets- barn og unge på kort og på lang sikt? I tillegg skulle vi redegjøre for mulighetene til å koble data, slik at det løpende statistikkgrunnlaget kan bedres og gi mulighet for mer dyptpløyende analyser. Undersøkelsen er basert på litteraturstudier og intervjuundersøkelser. Vi har gjennomført intervjuer med ansatte i barneverntjenesten, ansatte i Bufetat, representanter for innvandrerorganisasjoner/-miljøer, fosterforeldre, tidligere fosterbarn, biologiske foreldre og enkelte aktører som har spesiell kompetanse på feltet. I undersøkelsen belyser vi hvordan fosterhjemsplassering påvirker minoritetsbarns utvikling, men det har ikke vært mulig å sammenligne utvikling hos fosterbarn plassert i slekt/nettverk innen samme minoritet med de som er plassert utenfor egen minoritetsgruppe.

107 S., utgitt av Proba Samfunnsanalyse i 2017.