Mange kommuner har i en årrekke arbeidet med å ta imot, bosette og integrere enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, og har god kompetanse på feltet. De siste årene har flere nye kommuner kommet til. Regelverket, rutiner, tiltak og tilskuddsordninger er også blitt utviklet og endret i løpet av de siste årene. Det er et kontinuerlig behov for å formidle oppdatert informasjon til kommunene knyttet til enslige mindreårige. Denne håndboken er ment å være et enkelt og oppdatert oppslagsverk. Den skal fungere som en veileder i arbeidet med enslige mindreårige. Vi ønsker at håndboken skal være et verktøy for å sette kommunene i stand til å gjøre en best mulig jobb for enslige mindreårige som skal bosettes eller er bosatt. Vi har også valgt å inkludere litt informasjon om enslige mindreårige som asylsøkere og kommunene som vertskommune for asylmottak og omsorgssenter. Denne håndboken er en oppdatert versjon av håndbøkene fra 2001 og 2011, og adresserer de fleste problemstillingene som ble tatt opp der. Håndboken er revidert på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. IMDi har ledet arbeidet og involvert andre aktuelle direktorater og aktører på deres respektive områder. De andre aktørene er Arbeids og velferdsdirektoratet, Bufdir, Bufetat, Helsedirektoratet, Husbanken, Politidirektoratet, Røde Kors, Statens lånekasse for utdanning, UDI og Utdanningsdirektoratet.

94 s., utgitt av IMDi i 2017.